Công nghệ phát triển, hàng loạt các ứng dụng được tạo ra, nhiều ngôn ngữ lập trình mới hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể nào đó. Những ngôn ngữ lập trình khác nhau lại yêu cầu các phần mềm hỗ trợ, gói thư viện và môi trường khác nhau.